KHÔNG CÓ NHIỀU THAY ĐỔI VỚI GIÁ BITCOIN KỂ TỪ HÔM QUA. BITCOIN ĐANG TRONG XU HƯỚNG TĂNG NGẮN HẠN TRONG KHI DƯỜNG NHƯ NÓ VẪN GẶP KHÓ KHĂN TRONG VIỆC XUYÊN THỦNG CÁC MỨC FIBONACCI.

KHÔNG CÓ NHIỀU THAY ĐỔI VỚI GIÁ BITCOIN KỂ TỪ HÔM QUA. BITCOIN ĐANG TRONG XU HƯỚNG TĂNG NGẮN HẠN TRONG KHI DƯỜNG NHƯ NÓ VẪN GẶP KHÓ KHĂN TRONG VIỆC XUYÊN THỦNG CÁC MỨC FIBONACCI. Trên rào cản Hiện khu vực trong phạm...

Read More